tisdag 9 november 2010

Satsa eller lägga i ladorna?

Vid dagens Kommunstyrelse hanterades den kommunala budgeten för 2011. Jag och den socialdemokratiska gruppen föreslog fyra offensiva satsningar för utveckling av hela södra Öland. Barnomsorg på obekväma tider vid nya förskolan Snäckstrand, Äldresatsning för kvalitet och utveckling av äldres vård och boende, Flytt av Biblioteket i Färjestaden till nya moderna lokaler samt en satsning på mottagande av invandrare/flyktingar. Den borgliga majoriteten valde att avslå förslagen som är finansierade inom givna ramar.

Det känns väldigt tråkigt att de borgliga kommunpolitikerna inte förmår att satsa på viktiga välfärdsområden i kommunen istället för att lägga ännu mer pengar i ladorna trots att vi har resurser inom givna ramar. Vi får hoppas att Alliansföreträdarna använder tiden till kommunfullmäktige den 29 november åt att fundera igenom våra förslag och förhoppningsvis kan den tiden få dem till att förstå vikten av utvecklingssatsningar i Mörbylånga.

Finansieringen av förslagen sker genom ett befolkningstillväxtmål på 1 %, dvs. 140 personer jämfört med budgetunderlagets 100 personer. De 40 personerna ger 40 tkr var dvs. 1 600 tkr. Siffror är tagna från Kommunens ekonomienhet. Vidare utgår vi från att överskottsmålet på 1 % hålls. Det innebär ett överskott på 6 443 tkr. Årets reslutat för 2011 var beräknat till 9 895 tkr. Det innebär 3 452 tkr kvar att fördela. Dessutom avsätts en extra pott på 4 000 tkr inom finans för oförutsett vilket är en form av överskott. M.a.o. är det verkliga överskottsmålet 1,65 % (6 443+4 000). Sammantaget ger det 5 052 tkr att fördela med bibehållet överskottsmål, finanspott och oförändrad skattesats.

De socialdemokratiska förslagen är barnomsorg på obekväma tider vid den nya förskolan Snäckstrand med start augusti 2011. En kostnad på 600 tkr för 2011. På årsbasis räknar skolförvaltningen med en kostnad på 1 200 tkr. För en utvecklingssatsning på mottagande för invandrare/flyktingar inom kommunen anslår vi 1 000 tkr för 2011. Det är en satsning av engångskaraktär och delar av pengarna kan användas för exempelvis ingångstart av HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Socialdemokraterna ser inte satsningen på ett Kulturhus för 80 miljoner som ekonomiskt försvarbar i nuläget. Istället vill vi hantera det akuta lokalbehovet för Biblioteket i Färjestaden genom en flytt till nya moderna lokaler, exempelvis i Köpstaden. Dagens ca 500 kvm kostar 700 tkr och en flytt till Köpstaden skulle kosta drygt 1 000 tkr för 1000 kvm. Vi föreslår 450 tkr i ökad driftsbudget redan 2011.

Slutligen en äldresatsning där Socialdemokraterna föreslår 3 000 tkr för en utvecklings- och kvalitetssatsning på äldres vård och boende. Även det gäller för 2011 till att börja med. Dels för att möta upp de 1,9 miljarder som finns att söka från regeringen under 2011 för bättre äldrevård. Men även som ett led för att kvalitetssäkra och utveckla vår äldrevård. Vi ser en naturlig följd där Alungården återöppnas som ett Äldrecenter med särskilt boende. Ett Äldrecentrum som kan fungera som utvecklingscentrum för morgondagens äldrevård/boende. Sammantaget är det fyra satsningar på 5 050 tkr varav 4 000 tkr är av engångskaraktär 2011. Allt finansieras inom givna ramar.

Inga kommentarer: