tisdag 9 augusti 2011

Skola och barnomsorg i framkant!

Hur skapas en skola och barnomsorg i framkant på södra Öland? Det är en frågeställning jag burit med mig under en lång tid. Att nu den tillfälliga skolberedningen går in i ett avgörande skede där vi ska sammanställa ett slutbetänkande gör frågeställningen än mer aktuell! Efter de senaste dagarnas intensiva diskussioner, med öppet möte i Färjestaden där många kloka synpunkter kom fram från föräldrar och med diskussioner inom min egen partigrupp där vi har vänt och vridit på problematiken, har jag försökt bena ut hur jag själv bäst svarar på frågan.

För min del är det viktigt att vi håller ihop hela diskussionen, allt från lokalproblematiken till pedagogiken och skolutvecklingen genom alla lärstadierna från förskoleålder till gymnasie. Har vid flera tillfällen tidigare påpekat vikten av pedagogisk utveckling och att fostra skolbarnen för framtidens samhälle. Vi måste ge våra barn framtidskompetenser och använda modern teknik och pedagogik genom hela linjen. För att klara de utmaningarna måste vi se till att södra Öland har moderna skol- och barnomsorgslokaler.

När det gäller lokalfrågorna så kan jag konstatera att de verkligen engagerar, något som är väldigt roligt. De synpunkter som kommit in är väl värda att ta tillvara. Framförallt tror jag att påpekandena om storleken på våra skolor är värda att fånga upp. Skolberedningen, och jag själv, fastnade tidigt för lösningen att tillskapa en större enhet vid Torslunda skola. Ett sätt att äntligen få en komplett skola i Torslunda med slöjdsalar, hemkunskapssal och inte minst en idrottshall. Den lösningen skulle innebära en stor investering och en skola med mellan 3-400 elever från norra kommundelen. Det skulle avlasta de övriga överfulla skolorna. Frågan är om det skapar en skola och barnomsorg i framkant?

Mina överväganden är att en satsning på moderna och anpassade lokaler på respektive skola bättre svarar mot den grundläggande frågeställningen. Anser att vi i skolberedningen bör titta djupare även på alternativet med flera mindre skolenheter där vi i tur och ordning skapar väl fungerande F-6 enheter i Gårdby, Glömminge, Torslunda och södra Färjestaden i storleksordningen 100-250 elever. Vi bör vara beredda på att prioritera i vilken ordning om- och tillbyggnaderna kan ske utifrån kommunens ekonomiska utrymme. De akuta problemen med utrymmesbrist och dyra baracker måste lösas först. Dvs. Gårdby, Glömminge och Torslunda bör hanteras parallellt i en upphandling för att bygga bort klassrumsbristen så snart som möjligt.

När det är klart finns det möjlighet att tillskapa ett kommunalt högstadium i Färjestaden som förhoppningsvis kan vara inflyttningsklart till terminsstart 2015/16. Idén att samlokalisera högstadiet med en F-6-enhet i södra Färjestaden är tilltalande utifrån de planer som finns för den här delen av kommunen. Med de här investeringarna i nya lokaler för skolan kan vi skapa förutsättningar till en skolutveckling som tar skolan till framkant på södra Öland.

Med dagens beslut på Kommunstyrelsen om att tillstyrka en ansökan om barnomsorg på obekväma tider och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för att införa barnomsorg på obekväma tider utifrån det behov som verkligen finns i kommunen finns det också stora möjligheter att vi kan skapa en modern barnomsorg som svarar mot verkligheten! Känner en oerhörd glädje över att vi nått så här långt vilket inte hade varit möjligt utan den breda uppslutning som finns i frågan från hela oppositionen (s, mp, v & öp) men även från (fp) och (kd).

Inga kommentarer: