tisdag 28 augusti 2012

Vinst i välfärden

Vinster i vården, en snillrik pr-succé från de vänsterkrafter inom mitt parti som vill vrida den socialdemokratiska idédebatten kraftigt åt vänster. Med populistiska fraser som lätt anammats av media har drevet pågått sedan i somras. Allmänheten och många partiföreträdare har lockats att tro att socialdemokratin inte tagit ställning i frågan.Varför säger då Stefan Löfven att något vinstförbud inte låter sig göras?

För att förstå frågan måste man först ha begreppen klart för sig. Vad innebär vinst? Enligt företagsekonomiska begrepp är det skillnaden mellan intäkter och kostnader i en organisation under en avgränsad tidsperiod. För att klara av sk. god ekonomisk hushållning i en organisation bör målsättningen vara att intäkterna överstiger kostnaderna. Exempelvis har Landstinget i Kalmar län ett mål på + 2% per år. De flesta kommuner har någon form av överskottsmål, dvs de ska göra vinst i verksamheten för att säkra välfärden för kommande år. Ett vinstförbud inom vården, skolan eller omsorgen blir därmed rent kontraproduktivt eftersom det försvårar den långsiktiga finansieringen av välfärden.

Förutom det finns även ett väl avvägt beslut i de politiska riktlinjerna från den socialdemokratiska partikongressen 2009 på området som sätter fokus på det centrala i frågan, kvalité i välfärden! På sid 73-74 i riktlinjerna återfinns följande rader,

Kraven på kvalitet och insyn ska skärpas i alla skattefinansierade välfärdsverksamheter, oavsett driftsform, och de ska leva upp till tydliga kvalitetskriterier. Alla verksamheter ska vara skyldiga att göra kvalitetsredovisningar, delta i öppna jämförelser och i nationella kvalitetsregister som är tillgängliga för alla medborgare. Alla skattefinan-sierade välfärdsverksamheter måste leva upp till medborgarnas högt ställda krav på insyn i både verksamhet och ekonomi. Gemensamma resurser tänkta för välfärdsverksamhet ska gå till välfärdsverksamhet.

Inga kommentarer: