torsdag 24 januari 2008

Kulturens Hus Öland

När nu Räddningstjänsten har flyttat till nya lokaler och den gamla brandstationen är på väg att fyllas med fritidsgård, musikskola och Ludde-verksamhet känns det för tillfället väldigt bra att vara kultur och fritidspolitiker på Södra Öland. Den kommunala marken slarvades inte bort i det här skedet för att exploatera ett fåtal lägenheter.

Nu gäller det att se framåt och ta vara på situationen. De tecken vi idag ser i Färjestadens samhälle är att det allt mer utmejslar sig till centralort för befolkningen på Öland och innevånarnas kravbild ter sig därefter. En centralort utan väl fungerande samlingslokaler för såväl äldre som yngre, utan en skola med grundskolans alla årskurser, utan adekvata idrottsanläggningar och utan tillfredställande möjligheter till kulturell utövning är inte acceptabelt.

Vi behöver attrahera allt fler att välja Södra Öland som bostadsort. Då är det centralt att ta fram attraktiva områden för bebyggelse. Vi måste dessutom tillfredställa befolkningens behov av samlingslokaler, kommunikationer, fritidsmöjligheter och inte minst kulturell utövning.


Alla dessa satsningar är nödvändiga för att möta de nya krav som ställs på kommunen och för att säkra en fortsatt tillväxt. För att klara av vår kommuns totala ekonomi krävs en ökad inflyttning och en förbättrad skattekraft. För att prata klarspråk, varje nyinflyttad person bidrar med, i snitt, 60 000 friska skattekronor per år. Pengar som är absolut nödvändiga om vi ska lyckas bibehålla och ha möjlighet att utveckla vår gemensamma välfärd.

Under flertalet år har den prekära situationen för biblioteket i Färjestaden framhållits. De olika politiska instanserna i Mörbylånga är väl medvetna om bristerna i biblioteksmiljön och det faktum att lokalen planerades utifrån en helt annan typ av och volym på verksamheten än den som förekommer idag. Ändå är viljan till förbättringar lika med noll när det väl kommer till kritan. Nu finns det möjlighet att tillmötesgå de behov som finns av god tillgång till samlingslokaler för såväl äldre som yngre, tillfredställande möjlighet till kulturell utövning och inte minst ytterligare ett steg i försköningen av livsmiljön i Färjestaden och på Öland.

Genom en satsning på ett Kulturens Hus Öland kan vi skapa en plats dit kulturella verksamheter såsom bibliotek, musikskola, musikhus, samlingslokaler, fritidsgård, teater och konstutställningar kan koncentreras. Kulturens Hus Öland har alla möjligheter, om verksamheten anpassas efter Ölands förutsättningar, att tillföra ytterligare ett perspektiv till upplevelseön Öland och ytterligare en anledning till att bosätta sig i vår kommun.

Inga kommentarer: